Oбучение по Психологическо изследване на личностните черти -22 и 23 Юни 2019 гр. Пловдив

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА И ХИПНОТЕРАПИЯ
и

ЧАСТЕН ПСИХОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР „ИНСАЙТ 97” ООД

организират обучение по

Психологическо изследване на личностните черти

22 и 23 юни 2019 г.

(22 юни от 11 до 18 ч. и 23 юни от 11 до 16 ч.)

гр. Пловдив

Програма на обучението:

Категорията „личност” в психологията. Подходи към личността от гледна
точка на нейните черти. Петфакторен модел за личностните черти –
същност и приложение. Запознаванае и работа с петфакторния въпросник
за изследване на личността-кратка версия.
Агресия. Теоретични подходи. Фактори на влияние. Изследване на
склонността към агресия.
Търсенето на преживявания като личностен конструкт. Същност и
поведенчески изяви. Работа с кратката версия на Sensation Seeking Scale.
Личностни особености и пристрастяване към компютърните игри в
юношеска възраст. Изследване на нагласата към компютърните игли.
Лектор: Калин Цанов (психолог, Председател на БАХХ, хоноруван
преподавател към СУ, ФНПП, катедра по „Специална педагогика”)

Продължителност на обучението:  22 и 23 юни 2019 г. (22 юни от 11.00
ч. до 18.00 ч. и 23 юни от 11.00 ч. до 16.00 ч.)

Място на провеждане: гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов” 33, ет. 3, зала
„Верона”.

Такса участие: 110 лева
 
Участниците ще придобият както теоретични познания, така и практични
умения за диагностика на  личностните черти и ще могат да правят профил
на личността по осем параметъра (екстраверсия, невротизъм, откритост
към опита, доброжелателност, съзнателност, мотивация за постижение,
склонност към агресия и търсене на преживявания). Ще могат да
изследват и нагласата към компютърните игри (работа с диагностичен и
прогностичен въпросник, установяващ степента на пристрастеност към
компютърните игри).
Предложеното обучение е насочено към психолози, лекари, стоматолози,
специални педагози, логопеди, педагози, социални работници и студенти
от изброените специалности, проявяващи интерес към изследването на
личността.
Телефони за допълнителна информация и записване:
0878/50-27-30 (Елена Атанасова, член на БАХХ) и
0899/469-099 (Калин Цанов, Председател на БАХХ).
 e–mail:  elen_atanasova@abv.bg

Comments are closed